Tiệc buffet chào mừng Lễ Quốc Khánh tại Sala Tuy Hoa Beach